Regulamin

Regulamin Nowe Źródła – Gorajec 2017 Konkurs Muzyczny

I. Informacje wstępne

1. Konkurs Nowe Źródła 2017 to konkurs dla muzyków rozpoczynających swoją karierę.

2. Organizatorem konkursu Nowe Źródła Gorajec 2017 jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”.

II. Zasady uczestnictwa.

1. Uczestnikami mogą zostać soliści bądź zespoły, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://nowezrodla.gorajec.info/?page_id=69

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 02.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez uczestnika, że posiada on prawa do udostępniania materiałów dźwiękowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”

III. Przebieg konkursu

1. Etap zgłoszeń trwa do 15 czerwca 2017.

2. Trzech finalistów Konkursu (soliści bądź zespoły muzyczne) zostanie wybranych spośród przesłanych zgłoszeń przez Komisję Konkursową Stowarzyszenia Folkowisko, złożoną z nie więcej niż sześciu osób wysuniętych przez Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Konkursowa do 17 czerwca 19 czerwca umieści na stronie internetowej www.nowezrodla.gorajec.info protokół zawierający decyzję o wyborze finalistów. (aktualizacja punktu dnia 16.06.2017).

3. 3 finalistów zostanie zakwalifikowanych na finał Konkursu otrzyma:

  • tytuł finalisty konkursu,
  • zaproszenie na finał Konkursu
  • karnet na Festiwal Folkowisko
  • możliwość udziału w warsztatach muzycznych na Festiwalu Folkowisko

4. Finaliści konkursu są zobowiązani:

wziąć udział w finale Konkursu,

wyrazić zgodę na rejestrację audiowizualną, fotograficzną oraz wykorzystanie tych zapisów w celach promocyjnych przez organizatorów.

5. Podczas Finału Konkursu każdy z finalistów zaprezentuje swój program muzyczny w wyznaczonym przez organizatora czasie.

6. Program muzyczny finalisty podlega ocenie Komisji Konkursowej.

7. Komisja przyznaje Nagrodę Główną, na którą składa się: tytuł laureata Konkursu, nagrody rzeczowe, możliwość występu na koncercie Głównym Festiwalu Folkowisko.

IV. Informacje końcowe:

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

2. Organizator może wprowadzać zmiany do regulaminu.